Thông Báo

Sài Gòn Niềm Nhớ Khôn Nguôi @Bleu Restaurant

Sunday, April 9th, 2023

Begins 2pm

Ngàn Khơi 30 Năm Kỷ Niệm
(Ngàn Khơi's 30th Anniversary Concert)

November 24, 2019

Chuyện Những Dòng Sông
(The Stories of the Rivers)
w/ Ngàn Khơi Chorus

September 28, 2018

Dong Giong Tien Rong
@Viện Việt Học

October 14, 2017